Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλουμένη «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ360 με τον διακριτικό τίτλο «HUMANRIGHTS360» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 95 (εφεξής καλουμένη «HR360», «εμάς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα»).

Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: gdpr@humanrights360.org

1. Λίγα λόγια για την HR360
Η HR360 είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η αποστολή της είναι η νομική προάσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων πληθυσμών ενώπιον πάσας αρμόδιας αρχής, η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και η ενεργοποίηση διαδικασιών κοινωνικής ένταξης για τους πρόσφυγες, ασυνόδευτους ανηλίκους, αιτούντες άσυλο, οικονομικούς μετανάστες, φυλακισμένους μετανάστες  και  θύματα ρατσιστικής βίας.

2. Τι είναι τα Δεδομένα;
Ο όρος «Δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

3. Τί είναι τα Eιδικών Κατηγοριών Δεδομένα;
Ο όρος «Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που ενέχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το σχηματισμό της εικόνας της προσωπικότητας του ατόμου, όπως  η φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια και η ερωτική ζωή καθώς και οι ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

4.Τι είναι η Επεξεργασία των Δεδομένων;
Ο όρος «Επεξεργασία των Δεδομένων» αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα ή σε σύνολα Δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

5. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η HR360 ;
Φροντίζουμε να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ), τα Δεδομένα που επεξεργάζεται η HR360o είναι τα εξής:

α. Προκειμένου να τηρούμε τις φορολογικές ή άλλες έννομες υποχρεώσεις μας ως προς τις συμβάσεις των Συνεργατών μας, επεξεργαζόμαστε: Βασικά δεδομένα ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο), Μοναδικά Στοιχεία Ταυτοποίησης (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.), Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email), Οικονομικά στοιχεία (Iban).

β. Κατά την πλοήγηση των χρηστών του ιστότοπου www.humanrights360.org, όπου είναι δυνατή η συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας είτε από δωρητές είτε από όποιον  έρθει σε επαφή μαζί μας, επεξεργαζόμαστε: Βασικά δεδομένα ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο), Δεδομένα επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, διεύθυνση), Διεύθυνση IP και cookies των επισκεπτών των ιστοσελίδων του ως άνω ιστοτόπου.

γ. Έως ότου πληρωθεί η θέση εργασίας που προκηρύσσεται επεξεργαζόμαστε: Βασικά δεδομένα ταυτοποίησης των υποψήφιων εργαζομένων (Ονοματεπώνυμο), Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-email), Στοιχεία Εκπαίδευσης (βιογραφικό) και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

δ. Έως ότου περατωθούν οι διοικητικές διαδικασίες ή καταστούν αμετάκλητες οι νομικές υποθέσεις ενώπιον Δικαστηρίων που αφορούν την εκπροσώπηση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο των ασυνόδευτων ανηλίκων και των οικονομικών μεταναστών επεξεργαζόμαστε: Βασικά δεδομένα ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο), Μοναδικά Στοιχεία Ταυτοποίησης (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.), Δεδομένα επικοινωνίας: (διεύθυνση,  τηλέφωνο), Δεδομένα υγείας.

ε. Έως ότου υλοποιηθεί επιτυχώς το πρόγραμμα της ψυχολογικής υποστήριξης των  προσφύγων, των αιτούντων άσυλο, των ασυνόδευτων ανηλίκων, των οικονομικών μεταναστών,  των φυλακισμένων γυναικών και ανδρών μεταναστών και των θυμάτων  ρατσιστικής βίας επεξεργαζόμαστε: Βασικά δεδομένα ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο), Δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση,  τηλέφωνο), Δεδομένα υγείας.=

στ. Έως ότου υλοποιηθεί επιτυχώς το πρόγραμμα της  κοινωνικής ένταξης των  προσφύγων, των αιτούντων άσυλο, των ασυνόδευτων ανηλίκων και των οικονομικών μεταναστών επεξεργαζόμαστε: Βασικά δεδομένα ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), Μοναδικά στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.), Δεδομένα επικοινωνίας: (διεύθυνση,  τηλέφωνο), Δεδομένα Υγείας, Οικονομικά στοιχεία (IBAN)  και Στοιχεία Εκπαίδευσης.  

ζ. Για να βρούμε πόρους χρηματοδότησης των προγραμμάτων καθώς για την τεκμηρίωση των δαπανών μας και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εκάστοτε χρηματοδότηση δύναται να στέλνουμε σε υποψήφιους χρηματοδότες μας τα βιογραφικά και τις συμβάσεις των εργαζομένων μας.

η. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το εκάστοτε πρόγραμμα παροχής εθελοντικής εργασίας ανηλίκων και ενηλίκων εθελοντών επεξεργαζόμαστε: Βασικά δεδομένα ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο), Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση), φωτογραφίες, βιογραφικό, παρουσιολόγιο και  Υ/Δ συναίνεσης γονέων ανηλίκων εθελοντών.

6. Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η HR360 τα Δεδομένα σας;
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό της  υλοποίησης των επιμέρους δράσεων  της HR360 και ειδικότερα:

 1. Για να τηρούμε τις συμβάσεις παροχής λογιστικών, ελεγκτικών, νομικών, ιατρικών, ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών των Συνεργατών μας.
 2. Για να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας και να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του ιστοτόπου humanrights360.org .
 3. Για την πρόσληψη εργαζομένων.
 4. Για να εκπροσωπήσουμε ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων δημόσιων αρχών τους ωφελούμενους των προγραμμάτων μας.
 5. Για να υλοποιήσουμε τα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων και παροχής εθελοντικής εργασίας.
 6. Για να βρούμε τους χρηματοδότες μας και να τους τεκμηριώσουμε τις δαπάνες μας.
   

7. Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης,
 • τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται,
 • τις έννομες υποχρεώσεις μας,
 • το έννομο συμφέρον μας.

8. Η HR360 θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα σας και για άλλους σκοπούς;
Η  HR360 δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα σας και για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η HR360 επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει ρητά την συγκατάθεσή σας.

9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της HR360, καθώς και οι εθελοντές της και συνεργάτες της, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας των Δεδομένων των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο είτε της παροχής εργασίας τους είτε της εθελοντικής προσφοράς τους είτε της παροχής υπηρεσιών τους.

Στο πλαίσιο αυτά η HR360 απασχολεί ή συνεργάζεται με:

Α. Δικηγόρους,  ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, πολιτικούς επιστήμονες που ασχολούνται με την υλοποίηση των εκάστοτε προγραμμάτων νομικής εκπροσώπησης, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων.
Β. Εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν στην HR360o ελεγκτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστηρίου.
Γ. Εθελοντές ανήλικους και ενήλικες, οι οποίοι συνδράμουν στην υλοποίηση των  δράσεών μας.
Δ. Παρόχους Εκπαίδευσης, Παρόχους Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Παρόχους υπηρεσιών ψυχικής υγείας για μετανάστες, Εταιρείες/ επιχειρήσεις για αναζήτηση εργασίας, νοσοκομεία ψυχικής και σωματικής υγείας, με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Ε. Άλλες Μ.Κ.Ο.
ΣΤ. Δημόσιους φορείς.
Ζ. Ανεξάρτητες Αρχές.
Η. Ιδιώτες Ιατρούς Εθελοντές.

10. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων,
 • να μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας.
 • να διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

11. Διαβιβάζει η HR360 τα Δεδομένα σας σε Χώρες εκτός της Ε.Ε.;
Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή φροντίζουμε η διαβίβαση να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

12. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η HR360 τα Δεδομένα σας;
Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συμβατική σας σχέση ή για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να υλοποιήσουμε τις δράσεις μας, εκτός αν κριθεί  απαραίτητη παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της HR360. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

13. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα Δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε, χωρίς αναδρομική ισχύ, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

14. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε είτε να μας ταχυδρομήσετε σχετικό γραπτό αίτημα στην διεύθυνσή μας  είτε να μας στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@humanrights360.org

15. Πότε απαντάει η HR360 στα Αιτήματά σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η HR360 μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή της  προς εσάς.

16. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 210 64 00 214

17. Κάνει η HR360 χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Η HR360 δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των χρηστών.

18.Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από τη HR360;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και ο Ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

19. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο