Πρεσβείες

H HumanRights360 υποστηρίζεται από εταιρείες, πρεσβείες, οργανώσεις, φορείς και Ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Με κριτήριο πάντα τη διαφάνεια, τη σωστή διαχείριση και την αποτελεσματικότητα, υλοποιούμε προγράμματα με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η βασική μας επιδίωξη είναι να συμβάλλουμε, όσο περισσότερο μπορούμε, στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, πιο ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο