Μητρώα

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Το  HumanRights360  είναι εγγεγραμμένο  στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων με Αριθμό Μητρώου: 3647 Ημερομηνία Εγγραφής: 05-12-2018.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημιούργησε ένα μηχανισμό  καταγραφής και παρακολούθησης των έργων και της εξέλιξης των επιχορηγούμενων φορέων για την αξιολόγηση της δουλειάς τους, με διαφανή και συνεπή κριτήρια, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, να λαμβάνουν πληροφορίες για προγράμματα που απευθύνονται σε πολιτιστικούς φορείς (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή) και για άλλες πηγές οικονομικής ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους, συμβάλλοντας στη χαρτογράφηση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στη δικτύωση των φορέων μεταξύ τους.

http://drasis.culture.gr/

Μητρώο  Διαφάνειας

Το  HumanRights360 είναι μέλος του Μητρώου Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από  31.7.2008, Αριθμός μητρώου: 202382032206-34
Το Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  συστήθηκε έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν, και μάλιστα επιβάλλεται, να προσδοκούν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής και ανοικτή,  ώστε να είναι δυνατός ο ενδεδειγμένος έλεγχος και να διασφαλίζεται η λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Όσο πιο ανοικτή είναι η διαδικασία αυτή, τόσο ευκολότερα διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση και αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες πιέσεις και η παράνομη ή προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε φορείς λήψης αποφάσεων. Η διαφάνεια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο για να ενθαρρύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ.

Το Μητρώο Διαφάνειας δημιουργήθηκε για να απαντά σε βασικά ερωτήματα, όπως ποια συμφέροντα επιδιώκονται, από ποιον και με τι προϋπολογισμό. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του συστήματος είναι από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=el

Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

Το HumanRights360 είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης Αρ.Πρωτ.90-18.02.2021

Απόφαση (PDF)

ΜΚΟ | Εγγεγραμμένες (migration.gov.gr)

Μετάβαση στο περιεχόμενο