Ισότητα των Φύλων στη HumanRights360

Η HumanRights360, από την ίδρυσή της και σε όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεών της είναι αφοσιωμένη στην τήρηση και την προώθηση αξιών υψηλού ηθικού επιπέδου και μεγάλου κοινωνικού αντικτύπου, γεγονός που διαπνέει την παρουσία της τόσο δημόσια όσο και εσωτερικά.

Η «Πολιτική για την Ισότητα των Φύλων και την Πρόληψη της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία» θέτει με σαφήνεια τις αρχές και αξίες καθώς και τους κανόνες συμπεριφοράς που υιοθετούνται από την HumanRights360.

Είμαστε αφοσιωμένες και αφοσιωμένοι στην προαγωγή και την προάσπιση της ισότητας, της διαφορετικότητας και του σεβασμού, διασφαλίζοντας ένα ισορροπημένο και ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο ταυτόχρονα  προωθεί τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την ισότιμη κατανομή της φροντίδας μεταξύ αντρών και γυναικών. Ταυτόχρονα προωθεί την  ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες που συγκροτούνται στην οργάνωση καθώς και στην  ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη.

Η HumanRights360 χαρακτηρίζεται για την ισότιμη και δίκαιη στελέχωση των θέσεων εργασίας του οργανισμού, δίνει ίσες αμοιβές για ομόλογες θέσεις εργασίας, ανεξαρτήτως φύλου και εφαρμόζει ισότιμη και δίκαιη διαδικασία πρόσληψης απέναντι στο προσωπικό της.

Η HumanRights360  πορεύεται ως θεματοφύλακας της  εργατικής  νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα και δείχνει ειδική ευαισθησία  σχετικά με την προστασία της μητρότητας, συμβάλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας και του σεξισμού.

Για όλους τους παραπάνω λόγους,  επενδύουμε, μεταξύ άλλων, στη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση αναφορικά με τα ζητήματα ισότητας.

Επιπλέον, η HumanRights360 έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα βήματα, στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης αναφορικά με τα ζητήματα σεβασμού της ισότητας των φύλων:

 • Έχει δημιουργήσει ομάδα έργου που εφαρμόζει πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Share»
 • Έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση των αναγκών μεταξύ εργαζομένων για την διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας
 • Έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών μεταξύ άλλων για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική και οικογενειακή ζωή, καθώς και πλάνο παρακολούθησης των δράσεων αυτών.
 • Υλοποίηση σεμιναρίου για το σύνολο του προσωπικού με τίτλο «Ίση Μεταχείριση στο χώρο Εργασίας: Καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, των στερεοτύπων, της βίας και της παρενόχλησης»
 • Έχει αναθεωρήσει, , την πολιτική για ισότητα των φύλων στην εργασία με στόχο τη συνεχή βελτίωση.
 • Έχει ολοκληρώσει την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ώστε να ακολουθεί τα ανωτέρω και να δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο κατά των διακρίσεων.

Στο άμεσο μέλλον η HumanRights360 δεσμεύεται ώστε:

 • Να ενισχύσει την ενημέρωση των εργαζομένων της για τις πολιτικές που εφαρμόζει ο οργανισμός και τους/τις αφορούν άμεσα ή έμμεσα.
 • Να αναπτύξει μέτρα για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής.
 • Να αναπτύξει μια ενιαία εταιρική κουλτούρα για θέματα φύλου.
 • Να εστιάσει με δράσεις και τοποθετήσεις και στα ζητήματα φύλου, αναδεικνύοντας ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι των διεκδικήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε αυτό το πλαίσιο να αναπτύξει συνέργειες με άλλους φορείς για το σκοπό αυτό.
 • Να φροντίσει ώστε να συμπεριλάβει τους εργαζόμενους της στη διαμόρφωση της πολιτικής ισότητας
 • Να επιμεληθεί τη δημόσια παρουσία της ώστε να είναι πάντα σε συμπόρευση με τις πολιτικές ισότητας που εφαρμόζει, πχ website και επίσημες σελίδες στα social media.
Μετάβαση στο περιεχόμενο