Πιστοποιήσεις

Η ΑΜΚΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ360 έχοντας σαν βασική αρχή τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της με σκοπό την προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων, χωρίς καμία διάκριση, αλλά και την πλήρη συμμόρφωση της με τις δεσμεύσεις των προγραμμάτων που διαχειρίζεται και υλοποιεί, αξιολογήθηκε μετά από επιθεώρηση (Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: 18401R/1/20) από την ΕΒΕΤΑΜ και ευρέθη σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου : ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, αναφορικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες: Μελέτη, Σχεδιασμός, Διαχείριση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση, Ανάλυση, Αξιολόγηση Χρηματοδοτούμενων Έργων & Αναχρηματοδοτήσεων. Δράσεις & Παρεμβάσεις σε Προγράμματα Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Προάσπιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αριθ. Πιστοποιητικού: MIRTEC01-30-005799CER11.1072000457 – Αξιολογήθηκε μετά από επιθεώρηση – Περίοδος ισχύος από 16 Ιουλίου 2020 έως 16 Ιουλίου 2023

Η ΑΜΚΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ360 έχοντας σαν βασική αρχή τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της με σκοπό την προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων, χωρίς καμία διάκριση, αλλά και την πλήρη συμμόρφωση της με τις δεσμεύσεις των προγραμμάτων που διαχειρίζεται και υλοποιεί, αξιολογήθηκε μετά από επιθεώρηση (Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: 18401R/1/20) από την ΕΒΕΤΑΜ και ευρέθη σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ 1429:2008- ΕΛΟΤ 1431-1, 2, 3:2008

Πιστοποιήθηκε ως διαχειριστικά επαρκής, αναφορικά με τις δραστηριότητες: Προγραμματισμός, Σχεδιασμός & Ωρίμανση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση & Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Τύποι Έργων : Β, Γ – Επίπεδο : 1)

Αριθ. Πιστοποιητικού: MIRTEC01-30-005799CER11.5072000458 – Περίοδος ισχύος από 16 Ιουλίου 2020 έως 16 Ιουλίου 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο