Πρόγραμμα: Χαρτογράφηση της αξιοποίησης των κονδυλίων για την ψυχική υγεία των μεταναστών

Στόχος: Διεξαγωγή έρευνας και δράσεων επικοινωνίας για την χαρτογράφηση του ύψους και της αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ που στοχεύουν στην ψυχική υγεία του μεταναστευτικού πληθυσμού, με έμφαση στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Δράσεις: 

  • Χαρτογράφηση των κονδυλίων για την ψυχική υγεία και διαπίστωση της πραγματικής τους χρήσης για υπηρεσίες ψυχικής υγείας
  • Καθορισμός του προϋπολογισμού και των πραγματικών δαπανών στα αντίστοιχα ταμεία
  • Ανάλυση των υπαρχόντων εγγράφων προϋπολογισμού και δαπανών, με στόχο την ανάδειξη των δομικών προβλημάτων στην αξιοποίηση των κονδυλίων ή/και τη λήψη υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες
  • Αναγνώριση των θεσμικών οργάνων που εποπτεύουν τα σχετικά ταμεία σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό (Ελλάδα και Ιταλία) επίπεδο, και εκτίμηση της απόδοσής τους ώστε να εντοπιστούν τυχόν κενά λογοδοσίας.
  • Δράσεις συνηγορίας με στόχο την αφύπνιση του κοινού και την προώθηση περαιτέρω χρηματοδότησης δράσεων για υπηρεσίες ψυχικής υγείας προς τον μεταναστευτικό πληθυσμό σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.

 

Αποτελέσματα: Χαρτογράφηση του ύψους και της αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ που στοχεύουν στην ψυχική υγεία του μεταναστευτικού πληθυσμού, και δράσεις συνηγορίας.

Περίοδος υλοποίησης: 2018

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τον συντονισμού του European Public Health Alliance, με την υποστήριξη του Open Society Public Health Program.