Σε συνέχεια του κλεισίματος της Δυτικής Βαλκανικής οδού και της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας στα νησιά κατά το 2016, τα χερσαία σύνορα του Έβρου εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή αυτής της δήλωσης και παρατηρήσαμε μια αύξηση των ροών στην περιοχή μέσω του ποταμού Έβρου (ο οποίος είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στα βόρια σύνορα) ενώ η επιτήρηση της περιοχής ήταν και παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η έλλειψη διεθνούς παρουσίας και η έλλειψη παρουσίας των μέσων ενημέρωσης σε συνδυασμό με την έλλειψη χρηματοδότησης επέτρεψαν στην Ελληνική κυβέρνηση και τις Ευρωπαϊκές αρχές να ενεργήσουν με ατιμωρησία στην περιοχή καθώς ακόμα και σήμερα πραγματοποιούνται μόνο περιστασιακές επισκέψεις από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας. Κατά συνέπεια, παρατηρήθηκε έλλειψη κατάλληλης νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, έλλειψη υποστήριξης στην απόκτηση νομιμοποιητικών εγγράφων του πληθυσμού που εισέρχεται από τα χερσαία σύνορα και έλλειψη συνηγορίας σχετικά με τα όσα συμβαίνουν γύρω από τα σύνορα του Έβρου η οποία είναι καίριας σημασίας στο ευρύτερο θέμα της συνοριακής βίας κατά μήκος των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της Βαλκανική οδού.

Η HumanRights360, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τα κενά σε αυτή της στρατηγικής σημασίας περιοχή (πολιτικά και γεωγραφικά) απασχολεί ένα δικηγόρο και ένα κοινωνικό λειτουργό από το Σεπτέμβριο 2018 για να προάγουν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των ευάλωτων ατόμων μέσω των παρακάτω συντονισμένων προσεγγίσεων:

Παροχή επαρκούς νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εναλλακτικής προστασίας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Ορεστιάδας (ΚΥΤ), στο προαναχωρησιακό κέντρο στο Φυλάκιο του Έβρου και στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου προκειμένου τα ευάλωτα άτομα να εξασκήσουν τα νομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα σε συνδυασμό με μια οριζόντια προσανατολισμένη συνηγορία προς τις αρμόδιες αρχές και φορείς του πεδίου

Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών χερσαίων συνόρων του Έβρου με την Τουρκία με σκοπό να τεκμηριώσει, καταδείξει και να υποβάλλει αναφορά σχετικά με την κατάσταση, τις ροές, τα μοτίβα και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα χερσαία σύνορα του Έβρου με έμφαση στις παράνομες αναγκαστικές επαναπροωθήσεις (push backs)

Παρέχοντας αποδείξεις σχετικά με τα μοτίβα και τις πρακτικές τα οποία εφαρμόζονται στα χερσαία σύνορα της περιοχής του Έβρου και με έμφαση στις παράνομες αναγκαστικές επαναπροωθήσεις (push backs)

Δημιουργία συμμαχιών προκειμένου να αναπτύξει μια διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή των Βαλκανίων. Παρότι οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν την διέλευση και μετακίνηση μεγάλου αριθμού προσφύγων μέσω των εδαφών τους, δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό σύστημα για να αξιολογήσουν τις ανάγκες του μετακινούμενου πληθυσμού κατά την μετακίνησή τους και να αντιμετωπίσουν τις παράνομες αναγκαστικές επαναπροωθήσεις (push backs) κατά μήκος της Βαλκανικής οδού

Ο συνδυασμός αυτών των προσεγγίσεων λειτουργεί παράλληλα με ένα συμπληρωματικό τρόπο, δεδομένου ότι η συστηματική και επαρκής παρακολούθηση-υποβολή αναφοράς των συνόρων απαιτεί πρόσβαση στις διαδικασίες των συνόρων (Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κέντρα κράτησης και αστυνομικά τμήματα) και αντίστροφα. Κατά συνέπεια, η HumanRights360 στοχεύει να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, ζητήματα αναφορικά με το νομικό καθεστώς των ευάλωτων ατόμων και να αγωνιστεί εναντίον των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων & να διευκολύνει την διαδικασία παρακολούθησης και υποβολής αναφοράς προκειμένου να καταδείξει την κατάσταση, τις ροές, τα μοτίβα και τις πρακτικές τα οποία εφαρμόζονται στα χερσαία σύνορα του Έβρου. Αυτοί οι πληθυσμοί, σε πολλές περιπτώσεις έχουν διέλθει από τα εδάφη κατά μήκος της Βαλκανικής οδού και έχουν αντιμετωπίσει παράνομες αναγκαστικές επαναπροωθήσεις (Push backs) κατά μήκος της Βαλκανικής οδού.

Προγράμματα μέσα από τα οποία η υλοποίηση των παραπάνω παράλληλων δραστηριοτήτων πραγματοποιείται είναι

1. Νομική βοήθεια σε ασυνόδευτους και χωρισμένους από την οικογένειά τους ανήλικους & ευάλωτους πληθυσμούς στην περιοχή του Έβρου, με την υποστήριξη του Help Refugees, King Baudouin Foundation United States (KBFUS) & Global Whole Being Fund.
2. Παρακολούθηση Συνόρων, με την υποστήριξη του Open Society Foundations.
3. Ερευνα σε συνεργασία με τους Forensic Architectures, με την υποστήριξη του Open Society Foundations.
4. 2018 CSО’s REPORT on the irregular migration for South-Eastern Europe, με την υποστήριξη του Macedonian Young Lawyers Association (MYLA).
5. Συνεργασία με Glan – Global Legal Action Network.