Πρόγραμμα: Νομική βοήθεια σε ασυνόδευτους και χωρισμένους από την οικογένειά τους ανήλικους

Στόχος: Σκοπός του προγράμματος είναι τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους ανήλικα στην περιοχή του Έβρου (ΚΥΤ Ορεστιάδα/Φυλάκιο και ευρύτερη περιοχή) να μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης.

Δράσεις:

  • Παροχή νομικής βοήθειας και συμβουλευτικής.
  • Συνεντεύξεις και αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων.
  • Παραπομπές σε αρμόδιες υπηρεσίες (κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) και άλλες οργανώσεις και συντονισμός με άλλες νομικές/ψυχοκοινωνικές ομάδες στο πεδίο, όπου χρειάζεται
  • Παροχή νομικής υποστήριξης σε όλες τις διαδικασίες
  • Νομική εκπροσώπηση των ωφελούμενων ενώπιον δικαστηρίων
  • Χαρτογράφηση υποθέσεων για Ευρωπαϊκά όργανα

 

Αποτελέσματα: Παροχή νομικής υποστήριξης σε ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους ανήλικα στην περιοχή του Έβρου

Περίοδος υλοποίησης: 6 μήνες

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη των Radcliffe Foundation και Help Refugees.